maandag 2 april 2018

Hebreewse letters uitlegIn Spreuken 31 (het hoofdstuk voor de vrouw) las ik in de HSV-bijbel kanttekeningen in het Hebreeuws.
Dus ik ging op zoek ernaar wat de betekenissen zijn.
Na zoeken kwam ik op een website van http://www.gerardenneeltje.nl
Met daarin een hele duidelijke omschrijving van deze letters.
Hieronder een kopie van deze informatie.
Mystiek van de Hebreeuwse letters
Door: Ruud Bartlema

Taalmystiek

De Hebreeuwse taal kent 22 letters.
De letters spelen in verschillende stromingen van de joodse mystiek de rol van dragers van wijsheid en mystieke kennis.
In de mystiek van de kabbala uit de vroege Middeleeuwen en in de mystiek van het chassidisme speelt meditatief beschouwen van de letters een belangrijke rol.
Er ligt een hele gedachten wereld achter de letters, een wereld van essentie achter de zichtbare wereld van de letters. Om die essentiewereld is een theosofie, een wijsheidstaal, ontwikkeld.
Elke letter wordt in dienst genomen en vormt een brug tussen de zichtbare wereld en de wereld van essentie.
2+2=4, hoort bij de zichtbare wereld
2+2=6,5 of 7 hoort bij de wereld van mystiek.
De symboliek is het samenvallen van 2. Er zijn 2 helften samengevallen, een samenvallen van 2 werelden, waar verbinding mogelijk is. Dit is mystieke taal.
De Hebreeuwse letters zijn ontstaan uit pictogrammen van het spijkerschrift en de hiëroglyfen.
In 1700 voor Chr. bestond er het Phoenitische schrift, dat klanken verbeeldde.
Dit vind je ook terug in het Hebreeuws. Uit het Hebreeuws is het Grieks en Latijn ontstaan.
De pictogrammen van het Hebreeuws zijn medeklinkers en uitkristallisaties van de Goddelijke energie. Het zijn symbolen die verwijzen naar de oer blauwdruk van de schepping. Deze blauwdruk kan alleen indirect via het symbool worden waargenomen.
De taalmystiek ontstond 70 jaar na Chr. Na de verwoesting van de tempel, door de Romeinen, verdween de naam van God. De naam van God komt terug in het tetragram: JHVH. Hierin vindt de naam van God zijn uitdrukking.
De letters zijn een “kapstok” waarin de ervaringen van God worden opgehangen.
Er kan op 3 niveaus naar de betekenis van de Hebreeuwse letters gekeken worden:
 1. op het niveau van het fysieke leven
 2. op het niveau van de ziel
 3. op het goddelijke niveau
Elke Hebreeuwse letter heeft ook 3 aspecten:
 1. de naam
 2. de getalswaarde
 3. de vorm
Er zijn dus 9 verschillende lagen aan elke letter te ontdekken.
Het Hebreeuws is een dynamische en veelzijdige taal. Er zijn geen klinkers.
Er bestaat een meerduidigheid van woorden.
De Talmoed is zo dik geworden door de discussies over de veelduidigheid van de woorden.
Onze taal is eenduidig, dat is een fixatie. Elke fixatie doet onrecht aan de betekenis van het woord, want de waarheid is dynamisch.
Als je niet met elkaar afspreekt wat een woord betekent dan wordt het woord grenzeloos en oeverloos. Daarom is het gesprek over de betekenis van het woord zo belangrijk!!
א = Alef; ossenkop, getal voor duizend
Dit is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet.
Alef is een keelklank en laat in zijn vorm een groot geheim zien. Het is een liggende Wav, met boven en beneden de letter Jod.
De getalswaarde = 1
Wav = 6, Jod = 10x2 = 20 +6 = 26. In dit getal ligt het verborgene. We worden gedragen door 2 handen. Door Alef heen voelen we de aanwezigheid van God.
De vormbetekenis = de mens wordt gedragen en geïnspireerd door Gods handen.
Vanuit de vorm gezien is de Alef een eenheid in verscheidenheid, in tweeheid, de Jods die door de Wav verbonden worden. In dit beeld wordt ook de gedachte vastgehouden aan de wateren boven ( uitdrukking van vreugde, warmte en verrukking) de aarde en de wateren onder de aarde (uitdrukking van verdriet of bitterheid), verbonden en gescheiden gehouden door het uitspansel.
ב  Beet; huis
De Beet is de eerste letter van het boek Genesis en daarmee van de bijbel:
“Beresjiet bara elohim et ha sjamajim weët haärets”, d.i. In het begin schiep God hemel en aarde.
In sommige mystieke stromingen is de Beet aan het begin van de TeNaCh (Joodse benaming voor het Oude Testament) een uitdrukking van basisvertrouwen dat elk mens van God de Schepper uit gezien mag hebben; je leven is gewild, er is een huis voor je.
De getalswaarde = 2
De vormbetekenis = Rechtschapenheid in Liefde.
De Eeuwige bouwt een huis in de daden van mensen. Hij woont in de daden van mensen.
Niet alleen de hartstocht ligt in de letter Beet verborgen, maar ook het principe van de pluriformiteit: de tweeheid. God, de ene, schept in tweevoud.
ג = Gimel; kameel, vergoeden
In de verbinding met het werkwoord gamal betekent het iemand vergelden, iets terug doen aan de Ander; aan de Eeuwige.
De getalswaarde = 3
De vormbetekenis = een rennende mens die barmhartigheid en gerechtigheid doet.
Het is de enige letter die naar links helt en dat geeft aan Gimel een dynamisch uiterlijk.
Een woord dat niet tot daden gebracht wordt, is een gotspe.
ד=  Dalet; deur
Getalswaarde = 4
In het getal 4 is sprake van een harmonie die in geen ander getal voorkomt: 2+2=4 en 2x2=4. De vier vormt als zodanig de afsluiting van een wordingsproces dat aan de hand van de getallen 1,2,3,4 wordt uitgebeeld, waarbij God één is, die schept in tweevoud en waarbij de man de derde component vormt en de vrouw de vierde. Al het andere vloeit uit deze vier voort en de vier heeft de potentie in zich van tien: 1+2+3+4=10
Er zijn 4 aartsmoeders: Sarah, Rebecca, Rachel en Lea,
Er zijn 4 elementen: water, vuur, lucht en aarde,
Er zijn 4 seizoenen, lente, zomer, herfst en winter.
Er zijn 4 dimensies: Atziluth, de dimensie van emanatie, Briah, de dimensie van de schepping, Yetzirah, de dimensie van vormgeving, Assiah, de dimensie van actie en handeling.
Er zijn 4 letters van de godsnaam: JHVH.
Op seideravond worden 4 glazen wijn gedronken, die worden gekoppeld aan 4 woorden van bevrijding: Ik zal uitvoeren, Ik zal redden, Ik zal verlossen, Ik zal nemen.
(Ex. 6: 5-7)
De vormbetekenis = de deur komt in de vorm tot uitdrukking.
Het is als een deur die afsluit en opnieuw geopend wordt en perspectief biedt op een nieuwe dementie.
ה= Hee; venster
De vormbetekenis = opent ons het venster op een hemelse, transcendente werkelijkheid.
De getalswaarde = 5
Er zijn 5 dimensies van de menselijke ziel”;
 1. de nefesh, doet onze lichamelijkheid ervaren
 2. de ruach, die ons het bewustzijn doet ervaren van leven en levensadem (Gods levensadem)
 3. de nesjama, die onze identiteit doet ervaren, dit ben ik.
 4. chai, wat leven betekent, onze oorsprong
 5. jichoeda, wat eenwording of vereniging betekent
Tot de eerste 3 dimensies van de ziel heeft de mens in principe toegang in zijn of haar leven.
Tot de laatste 2 dimensies heeft de mens geen toegang. Maar omdat deze dimensies de sterkste verbinding van onze ziel met de bron, het Goddelijke, zelf vormen, komt het in een mensenleven voor dat deze zich laat ervaren; soms in een “wonderbaarlijke redding” of “een geleid” worden of een “lichtend gevoel”. In deze laatste dimensies ligt ook ons “levensprogramma” opgeslagen, zoiets als het DNA van de ziel.
ו = Wav; haak             
In een van de mystieke tradities staat de Wav voor het verschijnsel mens.
De mens vormt de verbinding tussen de spirituele en materiele werkelijkheid, geeft de hemelse zaken handen en voeten. Het is een handleiding.
De haak in de betekenis van verbinding maken.
De vormbetekenis =de mens kan verbinding maken tussen hemel en aarde
Door het bewustzijn, het kostbaarste geschenk van de Eeuwige aan de mens, is de mens in staat om “hemel en aarde” met elkaar te verbinden.
De vorm van de Wav heeft veel weg van een haak.
In de Hebreeuwse taal vormt Wav het voegwoordje “en”: en het geschiedde: de Wav zegt dan: onze geschiedenis komt niet uit de lucht vallen, ze is altijd verbonden met Gods geschiedenis.
De getalswaarde = 6.
De mens wordt op de 6e scheppingsdag geschapen, vandaar dat het getal 6 en de mens met elkaar in verbinding staan.
Het getal 6 zit ook in de Davidsster.
david ster
ז = Zajin; zwaard, scepter, kroon
Het gaat om de koninklijke waardigheid.
De getalswaarde = 7
God rustte op de 7e dag na de schepping. Deze dag heeft een bijzondere plaats als rustdag, sjabbat.
De Zaijn vormt in die zin de kroon op de schepping.
Over het getal 7 valt veel te zeggen. Het verwijst naar:
 • de 7 scheppingsdagen, de 7edag is de voltooiing van de schepping
 • zevenarmige kandelaar in de tempel, de menora. Deze menora vormt het symbool van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. “De kandelaar Gods is de ziel van de mens” de 7 armen van de kandelaar zouden corresponderen met de 7 zielsniveaus waarop binnen het volk Israël de band met de Eeuwige wordt vormgegeven.
 • De 7 herders van Israël: Abraham, Izaäk, Jacob, Mozes, Aäron, Jozef en koning David.
 • Zeven maal wordt de bruid om de bruidegom heen geleid, zeven dagen duurt de viering van het huwelijk.
De vormbetekenis= de kroon op de schepping, teken van koninklijke waardigheid
De vrouw is de kroon op die van de man, het gaat om de kroon tussen man en vrouw.
ח= Chet; poort
De getalswaarde = 8
Het is een verwijzing naar de 8e dag, het tijdstip waarop “de komende wereld” aanbreekt. Het is ook de dag van de besnijdenis.
De vormbetekenis = poort des levens
De Chet zou je het product kunnen noemen van de “optelsom” van de twee vorige letters, de Wav en de Zaijn. Wanneer je deze letters aan elkaar verbindt door een boogbruggetje bovenop, krijg je de vorm van een poort, de Chet.
Het is een poort waardoor je binnentreedt in een hogere wereld dan de onze, de wereld van het transcendente. In die zin is de Chet ook een poort naar de mystieke ervaring.
Chet kun je ook zien als een opening waardoor de immateriële Goddelijke energie zich gaandeweg verdicht tot materie, tot tastbare vormen van leven. Chet wordt daarom wel “de poort des levens” genoemd.
De betekenis van de naam Chet is levensbron en tegelijk ook de bijbelse term “vreze”, in de betekenis van “eerbied en verwondering”.
ט = Teet; slang, staf, vaas, baarmoeder, buiging of bed
De getalswaarde = 9
Het is een verwijzing naar de 9e Sefira op de Levensboom, Yesod (fundament) die het woord vrede symboliseert.
Verder is Teet ook een plek waar de mens 9 maanden moet afleggen om geboren te worden.
Mystici zien in Teet een tweetal woorden in één begrip samengevat. Het woord voor vuur: eesj en het woord voor water maijim. De Hemel is de plaats waar deze 2 tegenstellingen het met elkaar “uithouden”. De mens wordt uitgedaagd om evenwicht te scheppen tussen de grote tegenstellingen in het leven op aarde en in zichzelf. De 2 kanten heffen elkaar niet op, maar vullen elkaar aan. De tegenstellingen worden elkaars complement.
De vormbetekenis = De slang speelt de rol van aanjager en bijt in zijn eigen staart. Dit is de proeve voor de vrijheid, het symbool van de keuzevrijheid.
י= Jod; de kleinste letter, betekent hand
Yod of Yad of Joed betekent hand.
(Jatten is stelen.) Je zou in de letter een hand kunnen zien.
Het is een werkwoordsvorm van het werkwoord gebeuren, het gaat om een dynamisch gebeuren. Je zou het de mystieke kracht van God kunnen noemen.
Het is de hand die schept.
De getalswaarde = 10
De vormbetekenis  = die van een hand
Als een onzichtbaar puntje vormt zich het begin, het verdikt en verbreedt zich, neemt ruimtelijke vorm aan en verdwijnt ten slotte in het niets.
כ= Kaf, wolk, handpalm
Het is de 11e letter.
De getalswaarde = 20
Het woord voor twintig, esriem, heeft een woordwaarde van 620. Ook het woord Kether, kroon, dat met Kaf begint, heeft een woordwaarde van 620, bovendien bezitten de Tien Woorden 620 letters.
De vormbetekenis: handpalm van de koning, een kroon die gekanteld is.
Omdat het Hebreeuwse woord voor kroon, Kether, met Kaf begint, ziet men in de vorm van deze letter ook een kroon, die gekanteld is, zoals een in eerbied gebogen hoofd van een koning.
ל= Lamed; leren, onderwijzen (actief en passief leren)
Dit is de 12e letter
De getalswaarde = 30
Het verhaal gaat dat in elke generatie een klein aantal rechtvaardigen “in het verborgene” leeft. Hun toewijding aan de Eeuwige  en hun daden houden de wereld in stand. Sommige mystici spreken van 30 rechtvaardigen, weer anderen van 36. Bijzonder is dat het getal Lamed is samengesteld uit een Jod(10), een Wav (6) en een Kaf(20). Opgeteld vormen deze 3 letters het getal 36.
De vormbetekenis = de Goddelijke inspiratie die in onze werkelijkheid neerdaalt.
Leren kan alleen in 2-tallen: de één vraagt, de ander geeft antwoord. In de film “Yentl” met Barbara Streisand komt dat zo mooi in beeld.
Het heeft met Lernen te maken.
Kennis (Daät) wordt met het mannelijk (Adam) en vrouwelijke (Eva) principe verbonden en laat ook het woord voor “seksuele gemeenschap hebben” zien, dat in het Hebreeuws hetzelfde woord is als weten en kennen, namelijk jada. Dat is in de Statenvertaling terug te vinden in het woord bekennen. In sommige mystieke stromingen staan Adam en Eva dan ook model voor de leraar en leerling.
Zij zien dit model terug in de vorm van de Lamed: een Jod (beeld van het zaad van de kennis)  die van boven afdaalt in de kaf (de handpalm), die ook het ontvankelijke (hart) van de leerling verbeeldt.
Wat de uiterlijke vorm betreft is de Lamed de letter die boven de oppervlakte van de andere letters uittorent. Daarom symboliseert deze letter de Goddelijke inspiratie, die vanuit de transcendente wereld, in onze werkelijkheid neerdaalt.
מ= Mem; water
Dit is de 13e letter.
Getalswaarde = 40
De getalswaarde van het woord één (Echad) אחד is 13, waarmee de Eeuwige wordt genoemd.
Het woord liefde, ahava, heeft een waarde van 13. Samen vormen deze 2 woorden< één en liefde, de waarde van 26, de woordwaarde van de godsnaam JHWH (Jod, Hee, Wav, Hee)
De getalswaarde van mem is 40, een getal dat sterk verbonden is met het begrip voorbereiding. Het regende 40 dagen en 40 nachten voordat de vloed uit het verhaal van Noach de totale aarde bedekte. Ook duurde het 40 dagen voordat Noach het venster van de ark opende en een raaf uitliet.
Mozes kende 2 perioden van 40 jaar, waarin hij voorbereid werd op het leiderschap van Israël. Vervolgens leidde Mozes het volk 40 jaar door de woestijn.
De duur van de zwangerschap is 40 weken en het duurt 40 dagen voordat na de conceptie sprake is van het begin van een foetus.
Allemaal voorbeelden van een voorbereiding op iets.
Vormbetekenis = de handpalm beschermt de mens
De Mem is samengesteld uit een Wav en een Kaf. De beide letters staan respectievelijk voor mens en handpalm. De handpalm beschermt de mens, de mens leunt tegen die handpalm.
Mozes is de waterman, komt uit het water. De dochter van de Farao die Mozes vindt zegt: “Ik heb je uit het water getrokken”
נ= Noen; vis, koninkrijk, erfgenaam van de troon
Dit is de 14e letter.
De getalswaarde = 50
De vormbetekenis = twee gestalten als dienaren van God
De vorm doet zich voor als 2 gestalten, de 2 typen van gelovigen of dienaren van God. Eén die in eerbied het hoofd neigt en de tweede die met geheven hoofd
God tegemoet treedt. Deze laatste betekenis wordt vaak als typerend voor de gestalte van Mozes gezien. Jozua wordt Ben Noen genoemd, de zoon van Noen, de opvolger van Mozes. Hier eindigt de Thora en beginnen de Profeten.
Ben Noen is ook de Zoon van de Vis, waarmee Jezus van Nazareth wordt bedoeld.
Jozua leidde ook het volk, net als Jezus. (Jozua van Nazareth)
ס= Samech; ondersteunen, ergens op vertrouwen
Dit is de 15e letter.
De getalswaarde = 60
De vormbetekenis = slang, die in zijn staart bijt, een gesloten cirkel
Dit is een verwijzing naar het onvergankelijke en eeuwigheid van al het geschapene. Het is de goddelijke bezieling in alle leven
De lege ruimte in de cirkel symboliseert de leegte, het Onnoembare Goddelijke ( Ein Sof) In het eigen wezen werd het scheppingsproces op gang gebracht.
Nummeri 6: 24
“De Eeuwige zegene en behoede u.
 De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
 De eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede”
De Hebreeuwse tekst is bijzonder mooi gecomponeerd in 3 zinnen, die 3, 5 en 7 woorden bevatten en respectievelijk 15, 20 en 25 letters.
De openingszin correspondeert met Samech, als 15e letter.
De som van het aantal letters is 60, het getal dat overeenkomt met de letterwaarde van Samech.
Volgens de rabbijnse traditie bevat een mensenhand 30 beenderen. Wanneer de preister zijn handen opheft om de zegen uit te spreken, verwijzen deze 2 keer naar de 30 beenderen en de 60 letters van de zegen.
ע= Ajin; oog, fontein
Dit is de 16e letter
De getalswaarde = 70
Dit getal verwijst naar de 70 volken en talen van de wereld. Er zijn 70 zielen van het huis van Jacob naar Egypte gekomen. Er worden 70 oudsten door Mozes gekozen en 70 wijze mannen vormen het Sanhedrin. Koning David is 70 jaar geworden. De Babylonische ballingschap duurde 70 jaren.
De godsnaam JHWH komt 1829 maal in de Thora voor. Dit is 70 keer 26, en 26 is de woordwaarde van de godsnaam.
Vormbetekenis = Een oog is gericht op de toekomst, het andere op het verleden.
De vorm van Ajin laat een letter Zaijn zien en een Wav rustend op een Noen. De beide letters verwijzen naar de schepping. De Wav naar de 6 scheppingsdagen en de Zaijn naar sjabbat, zoals in Genesis 1 verteld wordt.
פ= pee;  mond
Dit is de 17e letter.
De getalswaarde = 80
Het getal 80 heeft in de bijbelse traditie niet zoveel aanknopingspunten als andere hebreeuwse letters. Er is in Psalm 90 de verwijzing naar 80 als het getal van iemand die wat leeftijd betreft sterker is dan gemiddeld (70)
De vormbetekenis = het woord dat krachtig de mond uitgaat.
De Pee ziet er uit als een geopende mond met een voortand. In het ochtendgebed heet het: “Gezegend die sprak en de wereld is er”.
In het bewustzijn ontspruit een gedachte en van daaruit ontstaat de dynamiek die de gedachte onder woorden brengt. Ten slotte “mondt” dit uit in het geluid van het gesproken woord. Dan brengt het woord het leven op gang.
Naar het besef van sommige Joodse mystici heeft elk wezen in de schepping een mond, waarmee hij zijn eigen individuele lied kan uitspreken of zingen.
Soms wordt het niet menselijk spreken gehoord, zoals in het geval van de slang uit het Paradijsverhaal of van de ezel van Bileam.
צ= Tsadi; vishaak
Dit is de 18e letter.
De getalswaarde = 90
Dit getal duidt op de totaliteit van het bewustzijn van een mens. Wie 90 jaar oud wordt, behoort tot de zeer sterken. Sara was 90 jaar oud bij de geboorte van Izaäk.
De vormbetekenis= vishaak, die de “lichtkern” van de mens naar boven haalt.
De naam is direct verbonden met het woord tsadiek, dat rechtvaardige betekent. De Tsadiek is de mens die door zijn of haar integere levenshouding in anderen de “verloren vonken van de oorsprong” weet op te sporen. Hij of zij vist als het ware de goddelijke vonk, het goede als een soort “lichtkern” in mensen naar boven en verbindt die mens weer met zijn of haar goddelijke oorsprong. Hij geeft hun kracht en moed door zijn levenshouding, waarbij spreken en handelen een eenheid vormen.
De meester helpt de leerlingen zichzelf te worden en in ogenblikken van inzinking helpen de leerlingen de meester zichzelf te hervinden. De meester ontsteekt de zielen der leerlingen, nu omgeven zij hem en verlichten hem. (Martin Buber)
ק= Koef; aap,  in het Aramees “oog” van een naald
Dit is de 19e letter.
De getalswaarde = 100
De wereld van de toekomst begint bij 100. De aartsvader Abraham kreeg op zijn 100e zijn zoon Izaäk. Met diens geboorte begint Abrahams toekomst.
Vormbetekenis = de omhulling van de Goddelijke vonk
Het heeft verbinding met het werkwoord nakaf dat iemand of iets omgeven betekent.
Dit verwijst weer naar het begrip kelipa, dat omhulsel, schelp of bedekking betekent. Het begint ook met een Koef. De kelipot (meervoudsvorm) zijn de schillen of bedekkingen die de goddelijke vonk in elke vorm van de schepping omhullen en verborgen houden. Het behoort tot de opdracht van de mens (Baäl Sjem Tov) om de lichtvonk uit hun bedekking weg te halen en deze te verenigen met de goddelijke bron, waaruit ze ooit kwamen en waarin ze zullen terugkeren.
De Koef is de omhulling van de goddelijke vonken.
Het pad van Koef wil zeggen dat het verstand (Binah) alleen dan goed functioneert als het uitmondt in barmhartigheid. (Chesed)
ר= Reesj; hoofd, begin
Dit is de 20e letter.
De getalswaarde = 200
De vormbetekenis = de mens in gebed of meditatie
Het beginsel van alle wijsheid is het diepe respect voor de eeuwige.
Genesis 1:1 begint met beresjiet, meestal vertaald met “in het begin” en geschreven met de letters Beet, Reesj, Alef, Sjien, Jod, en Tav. Het woord Reesj is hierin de stam van het woord resjiet. Het woord wordt begrepen als “hoofdzaak” of “beginsel” .
De vorm heeft veel weg van een licht gebogen hoofd van opzij gezien, waarbij de rechterlijn naar beneden lijkt op de hals van een mens. Men heeft hier altijd de houding van devotie in gezien of een mens in gebed of meditatie.
De naam Reesj draagt het besef in zich dat het bewustzijn als kostbaarste geschenk van de mens wordt gezien, waarin het besef wordt gelokaliseerd een eigen onafhankelijke entiteit te zijn, iets unieks, onvervangbaar.
Reesj is de enige letter van het Hebreeuwse alfabet die “zwanger’ is van dit bewustzijn. Het besef dat er verbinding is met het Goddelijke.
שSjien; tand, jaar, scharlaken (rood) en twee
Dit is de 21e letter.
De getalswaarde = 300
Dit verwijst naar het eeuwige en onveranderlijke van het Goddelijke. De woordwaarde van de uitgeschreven namen van de letters van het woord Elohim, God, is opgeteld 300.
De vormbetekenis = de 3 vlammen als beeld van de onveranderlijke Essentie
Op het vierkante doosje van de gebedsriem die de man voor het gebed op zijn voorhoofd aanbrengt, staan 2 letters Sjien afgebeeld. Op de rechterzijde een Sjien met 3 vlammen en op de linkerkant een Sjien met 4 vlammen. Een verwijzing naar onze wereld en naar de toekomende wereld. Ook is er een verwijzing naar de 3 aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jacob en de 4 aartsmoeder; Sarah, Rebecca, Lea en Rachel. Samen vormen ze het beeld van Israël.
De 3 tanden of vlammen van de Sjien wijzen op het beeld van het vurige kooltje en de vlam, als beeld van de Onveranderlijke Essentie van de geschapen werkelijkheid en de veranderlijke verschijningsvorm daarvan in de bewegende vlam die rond het vurige kooltje danst. De 3 vlammen staan voor het innerlijke vuur in het kooltje, het kooltje zelf en de uiterlijke zichtbare vlam.
ת= Tav; teken, inprenting, zegel
Dit is de 22e letter.
De getalswaarde = 400
Dit staat symbool voor de grens van het menselijk denken en kunnen.
De vormbetekenis = het oneindige laat zich in de vorm van het eindige ervaren
Het symbool van het Oneindige dat zich in de vorm van het eindige laat ervaren en kennen. Daarmee staat de Tav voor de afdruk of inprenting van het goddelijke, de onvergankelijke; Gods stempel of “keurmerk”op elk levend schepsel. Cel is in het Hebreeuws ta, (Tav, Alef). Juist omdat daarin begin en einde in één woord bij elkaar gehouden worden.
De tav wordt ook geassocieerd met het teken dat God aan Kaïn gaf, zodat niemand hem kon doden. De Hebreeuwse werkwoordsvorm voor “jij zult leven “tichje”, begint met de Tav.
alfabet hebreeuws en betekenis

zaterdag 10 maart 2018

Kids en internet

Kinderen en internet…


Dat is de generatie Z. Je komt er niet meer onderuit in deze tijd en wij zelf zitten natuurlijk ook veel aan de computer.
Helaas is het voor kinderen niet zo ongevaarlijk wat elke ouder ook wel weet maar doen we er wel wat aan.
Op school heb ik een keer een bijeenkomst bijgewoond over kinderen en internet. Daar worden ook tips gegeven die ik erg nuttig vond.
Maar brengen we dit ook in praktijk?
Ik neem een voorbeeld:
Hou de computer/tablet beneden om het in de gaten te houden.
Kinderen hebben vaak een tablet/ computer op hun kamer en daar zit 99% wifi op waarmee ze kunnen internetten zonder dat er een ouder bij is.
En daar begint het gevaar. Ik hoor zo wel eens van mijn dochter dat kinderen vertellen dat ze op bepaalde websites zitten waar ze niet op mogen komen. Moet ik dan naar deze ouders gaan om dit te vertellen. Nee, dat doe ik niet. De controle ligt bij de ouders vind ik.
Mijn zoon van 19 (generatie Y: Millenials) had toen hij nog 16 jaar was geen computer in zijn kamer, wel wifi op zijn telefoon met beperkt MB zodat hij niet buitenshuis niet veel kan doen. Binnen wel natuurlijk maar hij zat aan de computer beneden waar wij bij zijn.

Zo is het ook met onze dochter van 13. Zij heeft een telefoon met alleen wifi.

Daarnaast heeft zij een tablet waar zij ook beperkte dingen op mag kijken (en de geschiedenis is altijd na te kijken mocht je toch een keer wilt controleren).
Want controle hebben over internet is zeker nodig.
Ze zien al zoveel en zeker als christen ben ik best streng (vind ik zelf) met wat ze mogen zien (ook op TV).
En de kinderen accepteren dat omdat ze dit van jongs af aan al weten.
En daar ben ik zo blij mee want het had ook anders kunnen zijn, zeker als ze tiener worden.
Je kan het niet tegenhouden maar wel zo goed mogelijk voorlichten en begeleiden en hopen dat ze er ook daadwerkelijk wat mee doen.
‘Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerbaar, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al
wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat ... en de God van de vrede zal met
u zijn’ (Filippenzen 4:8-9).
Je kan er een filter op zetten of zelf woorden instellen wat niet gezocht mag worden op Google of een andere zoekmachine.
Hieronder een goede linken naar diverse websites en informatie voor leerkrachten.
www.mediawijsheid.nl 
www.digivaardigdigiveilig.nl
www.mijnkindonline.nl
         

zaterdag 3 maart 2018

Leren Gods stem verstaan


Wandelen met God in je leven… je hebt met Hem een liefdesrelatie.
Het leren om Gods stem te verstaan.
Denken naar Zijn gedachtes.


Lees Mattheus 16: 13-23


Het gaat in het leven niet om ons belang. We moeten ons onderwerpen aan God.
Als we net de keus maken voor Hem dan komen er vaak verkeerde gedachtes naar boven.
Zijn het dan je eigen gedachtes of van de boze?
Je wilt goed leven en in Zijn pad leven en dan krijg je deze rare gedachtes in je hoofd.
Snel denk je dat deze gedachtes van jezelf komen maar dat is zeker niet altijd zo. Je moet leren je gedachtes te herkennen en dat gebeurd als je steeds meer Gods stem gaat verstaan.
God wilt je alleen opbouwen, Hij gelooft in jou. Je mag fouten maken, vergeving vragen en Hij zal je troosten.
Je moet deze gedachtes dan wegsturen! En zeggen dat je een kind van God bent en dat deze gedachtes geen macht over jou hebben!


Het is zo fijn een liefdesrelatie met God (de 3 eenheid) .
Iedereen heeft wel verkeerde gedachtes maar je mag weten dat als je het brengt bij God en een diepere relatie hebt met God zal je je gedachtes herkennen!
God is een God van liefde! Je kan altijd bij hem komen met al je problemen.
Heb je nare, vervelende gedachtes, bid! En kom tot Hem!
Hieronder nog een mooie bijbel tekst.


Romeinen 8: 37-39
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven , noch engelen noch machten, nog heden noch toekomst noch krachten nog hoogte, noch diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer.

zondag 8 oktober 2017

He gives you rest....


Wees stil....

Stilte en rust zijn de woorden voor dit nieuwe seizoen, dat merk ik bij alles en ik moet ook zeggen dat ik zeker nog niet met alles rust heb maar ik werk er aan.
En stilte kan ik nog niet altijd vinden. Dat heeft tijd nodig (ben nl niet een heel rustig type en mijn gedachten dwalen snel af...)

donderdag 11 mei 2017

Vaders liefdesbrief

Laatst zag ik deze mooie brief hangen bij een zus van mijn schoonmoeder en wilde hem graag delen. Prachtige tekst!